เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.........................................
จำนวนหน่วยกิจ.............................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

วัตถุประสงค์
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3......................................................................................................................
4......................................................................................................................
5.....................................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 ..........................................................................................................
หน่วยที่ 2 ..........................................................................................................
หน่วยที่ 3 .........................................................................................................
หน่วยที่ 4 .........................................................................................................
หน่วยที่ 5 .........................................................................................................
หน่วยที่ 6 .........................................................................................................
หน่วยที่ 7 .........................................................................................................
หน่วยที่ 8 ..........................................................................................................

สื่อการสอน
1.  เอกสารบทเรียน
2.  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.  คอมพิวเตอร์
4.  โสตทัศนูปกรณ์
5.  ตัวอย่างผลงาน

การวัดและ  ประเมินผล

1.  เวลาเรียน
2.  งานที่ได้รับมอบหมาย
          2.1  Data
          2.2  information
          2.3  knowledge
          2.4  wisom(PowerPoint)
3.  เว็บไซต์
4. สมุดผลงาน
5. สื่อinterachtive